اين سايت را به ديگران نيز
معرفی کنيد

 

هدف ما تامين نياز شماست. اطلاعات و دانش ما از بازار به ما اين اجازه را می دهد تا رقابتی ترين قيمتها را ارائه نمائيم. هدف تيم متعهد ما فراهم آوردن خدمات ويژه ای است تا شما نيازهايتان را برآورده نمائيد.
در اين راه اگر تخصص شما ارولوژی، جراحی، مامايی و يا پزشكی زنان باشد، آنچه مهم جلوه مينمايد، بيمار و تشخيص بيماری است. برای هر گونه اطلاعات تكميلی ذكر شده در اين قسمت، لطفا" قسمت پاسخهای خوانندگان را پر نموده و آن را بوسيله پست الكترونيكی برايمان ارسال فرمائيد. اطمينان داشته باشيد كه تمامی محصولات ما از بهترين توليد كنندگان می باشد و از بالاترين استانداردهای جهانی برخوردار هستند. نوشان طب سالهای مديدی داروخانه ها، بيمارستانها، كليه مراكز بهداشتی و پزشكی وزارت بهداشت را در ايران تامين نموده است، بنا بر همين اصل ما در جايگاه خوبی جهت برآوردن نياز پزشكی شما قرار گرفته ايم.


رسالت و توانائيهی اصلی شركت :

  • برآوردن نيازها.

  • پخش محصولات با كيفيت بالا و مراقبتهای مطمئن بهداشتی

  • بهبود بخشيدن وضعيت سود آوری و رقابت بوسيله استفاده از جديدترين فن آوری، به همراه تخصيص منابع كارآمد.

  • تشويق كار تيمی و شركت در جريان تصميم گيری جهت به نتيجه رساندن يك سازمان كارآمد با كاركنانی مشتاق و پيشرفتی پيوسته.

  • بر اين باوريم كه در مجموع رضايت مشتريان يكی از عواملی است كه موفقيت هميشگی ما را تضمين می نمايد.

  • ما با همكاری با شركتهای خارجی پيشتاز، نيازهای جامعه پزشكی را فراهم می آوريم.

  • نوشان طب اقدام به توزيع تجهيزات پزشكی نموده است تا بتواند با راه حلهای ابتكاری با چالشهای بالينی برخورد نمايد.

  • نوشان طب فعالانه تلاش نموده تا بازارش را با موفقيت های روز افزون مستمر در كشور گسترش دهد و برای نائل شدن به اين هدف تلاش خواهيم نمود، تا اطمينان حاصل نمائيم كه محصولات ما هميشه در صف مقدم آخرين فن آوری روز قراردارد. در اين راه سعی خواهيم نمود تا نيازها را پيش بينی نموده و تجهيزات و راه حلها را برای تغييرات بازار فراهم نمائيم.

  • ما بعنوان توزيع كننده تجهيزات پزشكی، با شناخت نيازهای امروز، بازار تجهيزات پزشكی را در اختيار شما قرار می دهيم تا اعتماد شما را جلب نمائيم.

  • بعنوان يكی از شركتهای پيشتاز توزيع كننده محصولات پزشكی جهت تحقق بخشيدن به رضايت مشتريان، شركت نوشان طب فروش محصولات خود را به گونه ای موفقيت آميز گسترش داده است.